Office Online  
Download
发票信息及邮寄地址表
作者稿酬发放表
Links
22
22
22
22
22
22
22
Editorial Board  

Editorial Board of Forensic Science and Technology

Editor-in-chief: LIU Yao

Director of Editorial Board: ZAHO Qiming

Deputy Director of Editorial Board: WEN Daojun

Members of Editorial Board:

AO Qi                       BAN Maosen                CHANG Lin             CHEN Feifang

CHEN Yunlin           CONG Bin                    FANG Fang              HAO Hongguang

HOU Yiping             JIANG Xianhua            JIN Li                        JIN Ming  

LI Jingyang               LI Meijin                      LI Wanshui                LIANG Luning

LIU Chao                  LIU Huan                     LIU Li                        LIU Liang

LIU Yacheng            LIU Zhe                        LUO Yaping              MIN Jianxiong

PENG Silong            QUAN Yangke            WANG Guiqiang       WANG Yongan

WU Chunsheng        WU Moutian                XU Xiaojing              YANG Ruiqin

YE Jian                     ZHANG Guochen        ZHANG Jizong          ZHANG Yurong

ZHENG Fang           ZHOU Songdong         ZHOU Yunling

Acadamic Consultants:

Christophe Champod (Switzerland)     Heesun Chung (Korea)              Henry Changyu Lee (USA)

Joseph Almog (Israel)                          Linton A. Mohammed (USA)    Marilyn A. Huestis (USA)

Robert A. Anderson (UK)                    Stephen Cordner (Australia)      Thomas T. Noguchi (USA)

Youkichi Ohno (Japan)

Associate Editor-in-chief: QUAN Yangke    CHEN Song

Executive Editor: ZHOU Hong 
Editor: LI Zhaolong   MA Li    ZHONG Jingfang    WEN Lei

Copyright © Forensic Science And Technology     京ICP备09053967号-3
TEL:010-66269489,010-66269519,010-63407342 E-mail:xsjsbjb@cifs.gov.cn